நகரக் கோவில்கள்

“நகரத்தார் பெருமக்கள் கோவிலைச் சார்ந்த குடிகள். குடிகள் சார்ந்த கோவிலை உடையவர்கள்” என்பார் தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார். நகரத்தார் யாவரும் ஒன்பது கோவிலைச் சார்ந்தவர்கள் என்பது நாம்

Read more