மூத்த உறுப்பினர்களுக்கான சேவையில், நகரத்தார் சங்கம்