தைப்பூசம், மகமை எழுதுதல்

அன்புள்ள நகரத்தார்களுக்கு, வணக்கம். தைப்பூச தினத்தன்று ஆலயத்தின் இணைப்பு கட்டிட மூன்றவாது தளத்தின் நகரத்தார் சங்கத்தின் எதிர் (STEC Computer Center) அறையில் மகமை எழுதப்படும். அத்துடன்

Read more